ലേസർ ചികിത്സ, ഇത് കലക്കും | Face laser treatment | Anshitha Anji |

ലേസർ ചികിത്സ, ഇത് കലക്കും | Face laser treatment | Anshitha Anji |
ലേസർ ചികിത്സ, ഇത് കലക്കും | Face laser treatment | Anshitha Anji |Hi anshitha anji here. Today I am sharing my face whitening and pimple removal laser treatment experience.

Dermavive Hydra Cleanser
https://www.amazon.in/gp/product/B00G…

Neutriderm Moisturising Lotion
www.neutriderm.in

Eana skin care clinic 3rd Floor, Chakrampilly Estate, NH 66, chakkaraparambu, thammanam p.o,kochi Ernakulam, Kerala,682032
Eana Skincare & Permanent Cosmetics
079075 75600
https://maps.app.goo.gl/H4tiqbN1GashU4pUA

Please watch more videos in my youtube channel and comment your feedback.
____________________________________________________________
◆◆For Business Enquiries, Contact◆◆
◆Email – [email protected]
___________________________________________________________
© 2021 DSTAR Network Pvt.Ltd. All rights reserved.
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆