මුහුණට තරුණ බවක් ගෙන එන Co2 Laser ප්‍රතිකාර | Skin Specialist

මුහුණට තරුණ බවක් ගෙන එන Co2 Laser ප්‍රතිකාර | Skin Specialistමුහුණේ ඇති සියුම්රේඛා, කැළැල් නැතිකර මුහුණට නව තරුණ බවක් ගෙන එන නවීනතම රෑපලාවන්‍ය ප්‍රතිකාරයක් වන කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ලේසර් ප්‍රතිකර්මය පිළිබදව සියලු දේ පැහැදිලිව විශේෂඥ වෛද්‍ය අමිතා නෙලුම්දෙණිය සමගින්
#Co2Laser #SkinResurfacing #SkinSpecialist

ඉදිරියටත් මෙවැනි වටිනා වීඩියෝ නැරඹීම සදහා අපගේ චැනලය Subscribe කරන්න.
WhatsApp – 0763522516
Web – www.skinspecialist.lk
FaceBook – https://www.facebook.com/skinspeciali…