ලේසර් ප්‍රතිකාර ක්‍රමයෙන් සම පැහැපත් කිරීම / Laser skin brightning

ලේසර් ප්‍රතිකාර ක්‍රමයෙන් සම පැහැපත් කිරීම / Laser skin brightningLaser skin toning or laser skin brightening